Verkoopsvoorwaarden

 1. Alle door HTC Colombus geleverde diensten zijn onderworpen aan de algemene tankreiningingsvoorwaarden van CTC, dit is de Belgische Beroepsfederatie van Tankreinigers VZW. Deze zijn terug te vinden zijn op onze website www.htctc.com en zijn gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

 2. Alle door HTC Colombus opgegeven prijzen zijn netto-prijzen exclusief BTW. Alle op de te leveren goederen en diensten vallende taksen of belastingen zijn ten laste van opdrachtgever. Bank- en andere kosten ten gevolge van bijvoorbeeld koerswisselingen, internationale transfers etc zijn ten laste van opdrachtgever.

 3. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen, zijn alle facturen van HTC Colombus contant betaalbaar op de zetel van HTC Colombus.

 4. Het recht van opdrachtgever om zijn eventuele vorderingen op HTC Colombus te verrekenen of zijn betalingsverplichting op te schorten, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 5. In geval van niet of niet tijdige betaling op vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd gelijk aan 1% per maand te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur evenals vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten, welke forfaitair worden bepaald op tenminste 10 % per openstaand factuurbedrag met een minimum van Euro 25,- onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.

 6. Het niet betalen van een factuur op vervaldag heeft de onmiddellijke opeisbaarheid tot gevolg van alle andere nog niet vervallen facturen uitgaande van HTC Colombus aan opdrachtgever.

 7. Klachten met betrekking tot facturen van HTC Colombus dienen omstandig gemotiveerd te zijn en geformuleerd te worden per aangetekend schrijven aan HTC Colombus binnen de 8 dagen na factuurdatum. Na deze termijn kan geen enkele klacht nog worden aanvaard.

 8. Alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en HTC Colombus en daaruit voortvloeiende geschillen, worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. Voor geschillen die onder de bevoegdheid van de Vredegerechten vallen, is de Vrederechter van het 4de kanton uitsluitend bevoegd.

REINIGINGSVOORWAARDEN

 1. HTC, haar ondergeschikten en hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade hoe dan ook ontstaan, tenzij veroorzaakt door haar opzet of daarmee gelijk te stellen schuld. In ider geval is iedere aansprakelijkheid in waarde beperkt tot het bedrag van de aan HTC terzake opgedragen werkzaamheden.

 2. Alle adviezen, handelingen en werkzaamheden van HTC, haar ondergeschikten en haar hulppersoneel geschieden voor rekening, risico en verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

 3. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade door de te reinigen voorwerpen en de daarbij horende personen en vervoersmiddelen tijdens het verblijf op de terreinen van HTC veroorzaakt en zij vrijwaart HTC van vorderingen van derden terzake.

 4. Iedere aansprakelijkheid van HTC voor de juiste uitvoering van de door haar verrichte werkzaamheden eindigt met de oplevering aan de opdrachtgever. Een oplevering als hiervoor bedoeld wordt geacht plaats te hebben wanneer het gereinigde voorwerp het terrein van HTC verlaat.

 5. De rechtbank van Antwerpen is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen HTC en haar opdrachtgever. De tussen HTC en de opdrachtgever gesloten overeenkomst is onderworpen aan Belgisch recht.

 6. Met HTC wordt bedoeld alle ondernemingen, personen, terreinen en installatie die in opdracht en voor rekening van HTC reinigingsactvitieten uitvoeren.

Vestigingen

HTC Walloniƫ

HTC nv Av. du parc Industriel 20
4041 Milmort
Belgium


Tel.: +32 4 289 07 37
Fax: +32 4 289 07 38

BTW: BE 0475.329.989

E-mail:
Webdesign by IDcreation 2012